Lilli Segal var som ung judinna från Berlin flykting i Paris. Där blev hon under Andra Världskrigets sista dagar, sommaren 1944, tillfångatagen och transporterad till koncentrationslägret Auschwitz. Hon insåg faran och paraderade frimodigt, naken inför Mengele för att slippa hamna till vänster, där gaskamrarna väntade. Hon blev istället placerad utanför det stora lägret och fick arbeta på annat ställe. Därifrån kunde hon fly och ta sig till den schweiziska gränsen. Väl framkommen till Schweiz årsskiftet 1944-45 ville hon för media där vittna om de vidrigheter hon sett innanför stängslet i Auschwitz. När journalisterna frågade henne efter bevisen kunde hon bara uppvisa den nummertatuering hon fått på sin arm. I de schweiziska tidningarna berättade man enbart om hennes flykt.

Alexander Vorontzov
Det var först efter den 27 januari 1945 som de stora media kunde berätta om fasorna i lägret, sedan den ryske filmfotografen Alexander Vorontzov, som tillhörde den Röda Armén dokumenterat ”Brottet mot Mänskligheten”.

AIDS en biovapensjukdom
Lilli Segal kunde senare tillsammans med sin make Jakob Segal vid en konferens i Harare mitten av 1980-talet vittna om ett nytt ”Brott mot mänskligheten”. Denna gång hade de med bevisföringen – en dokumentation hämtad ur den vetenskapliga litteraturen där de fastslog att det nya sjukdomsframkallande viruset, som gav den då dödliga sjukdomen Aids, var resultatet av en förmodad laboratorieproduktion utförd inne på de amerikanska biovapensmedjorna. Man till och med föreslog avdelning 550 inne på Fort Detrick.

Denna gången var journalisterna följsamma. Nyheten nådde ut, åtminstone i den delen av världen där  västvärldens inflytande inte var fullständigt.

Strecker och Seale
En del tidningar rapporterade också om två andra vittnesmål. De amerikanska bröderna Robert och Theodore Strecker och engelsmannen John Seale hade oberoende av paret Segal vid sina efterforskningar kommit till slutsatsen att Aids mest sannolikt borde vara ett resultat av mänsklig klåfingrighet.

Roy Andersson
I Sverige fick filmaren Roy Andersson vid samma tidpunkt i uppdrag av Socialstyrelsen att göra en upplysningsfilm, riktad till ungdomar, om den nya sjukdomen Aids. Inför filmningen genomfördes ett omfattande researcharbete, som ledde Anderssons filmteam till samma slutsatser som makarna Segal. Filmen ”Någonting har hänt” stoppades temporärt av myndigheten. I en debattartikel ”Vetenskapsmannen och vår tid” författad av Roy i mars 1989 skriver han. ”Det är naturligtvis tänkbart att naturen även denna gång skulle kunna hinna före (den militärbiologiska forskningen) och spontant utveckla ett liknande smittämne, om man får tro våra experter. Inför den möjligheten kan vi bara hoppas och be att det inte smittar när vi skrattar tillsammans.”

Den debattartikeln refuserades av Bonnierägda Dagens Nyheter i Sverige. En nyhet 1999 från Fort Detrick om ett schimpansvirus som var oerhört likt HIV gjorde dock att laboratorieteorin definitivt avdödades i västmedia. Men den nyheten var apkonst på hög nivå. Läs: https://www.vaken.se/marilyn-dod-i-maryland-en-uppvisning-i-forskarnas-egna-apkonster/

Förutom de separattryck Roy Andersson spred publicerades den i 2000-Talets Vetenskap tio år senare.

Ett virus som smittar när vi skrattar tillsammans
Nu mer än trettio år senare kommer de braskande nyheterna från Kina där ett förmodat nytt luftburet Coronavirus – 2019-nCoV orsakat en epidemi.

Tre dagars tystnad före erkännande
Tidigare i år sköts ett annat luftburet objekt av misstag ned utanför Teheran. Det tog tre dagar för ansvarig militär att med stor sorg erkänna detta fatala misstag.

30 år av tystnad
I västvärlden har det varit svårare att komma med erkännanden, när det gäller uppkomsten av nya patogena, rekombinerade mikroorganismer, virus eller bakterier. Det finns dock ett sådant erkännande. Den Schweiz-amerikanske forskaren Willy Burgdorf erkände vid en filmad intervju att  en del av de patogener, främst Rickettsia helvetica, som är en av flera bakterier som kan spridas via fästingar, faktiskt var den parasit som han redan under 1970-talet samlade in vid besök i sitt hemland Schweiz och sedan preparerade fästingar med. När han besökte Lyme District i staten Connecticut för att hjälpa till att undersöka den för USA nya sjukdomen Lyme disease upptäckte han hos de sjuka en uppsättning av olika parasiter. En var just Rickettsia. En annan var en borrelia variant. Den senare kunde han också identifiera som en ny variant av borrelia och den fick han publicera. Organismen kom att kallas för Borrelia burgdorferi. Någon publikation om Rickettsia fick han inte göra. Willy Burgdorf skulle få bära på sin hemlighet. Han hade ju också tystnadsplikt eftersom han hade sin anställning inom den amerikanska försvarsmakten. Men bördan skulle bli för stor honom. Hans samvete gav honom ingen ro.

Bitten av Kris Newby
Inför kamera kom så hans erkännande, vilket också ledde till en bok: Bitten skriven av fd Lymepatienten och forskaren Kris Newby. Boken kom ut 2019 och den blev en storsäljare i USA. Vad mera var: Boken och erkännandena ledde till att en republikansk kongressledamot Chris Smith från New Jersey kräver att militären offentliggör deras hemliga försök utförda med biovapen.

Operation Paperclip
Det finns också en direkt länk med Förintelsens nazister och dagens hemliga vapenforskning. Den länken består av det hemliga program som kallades för Operation Paperclip. I detta program sökte amerikanska CIA överföra den kunskap som man tillägnat sig vid flerfaldiga institutioner i dåtidens Nazi-Tyskland genom att rakt upp och ner förse intressanta tyska forskare med biljett till USA och en kod – ett gem – så när de anlände till USA, kunde de raskt passera tullen och de fick  nya anställningar för att kunna fortsätta sin forskning. Några kända namn i detta fallet var Wernher von Braun och Erich Traub. Den förre var den som utvecklade V2-bomberna i Tyskland och som var en av de främsta bakom Apolloprojektet i USA. Erich Traub var expert på vektorburna sjukdomar och kan ha varit den som låg bakom stora utomhusförsök med fästingar på Plum Island. Plum Island är den ö som ligger strax utanför Lyme District.

Walter Hallstein
Man borde också i detta sammanhanget nämna Walter Hallstein som var den juristprofessor som 1938  var huvudförfattare och undertecknare av konstitutionen för det Tredje Riket. Detta skedde i Rom tillsammans med Mussolinis jurister. Walter Hallstein skulle efter kriget stå som författare nummer ett av konstitutionen för kol- och stålunionens fördrag som skrevs under 1955 , också det i Rom. Detta kom att tjäna som underlag för EUs första konstitution. Walter Hallstein blev också EUs förste kommissionär. En position som han innehade under åren 1958-1967.

Postumt blev den avdelning vid Humbolduniveritetet i Berlin som arbetade med Europas konstitutionella lagstiftning uppkallad efter Hallstein. Det var vid samma universitet som tidigare Jakob Segal varit en ledare för dess biologiavdelning, och där Lilli Segal också var verksam som immunolog.

Maktens nya vapen
Vi har därmed närmat sig den maktsektor som också sett dessa biologiska vapen som viktiga att införliva i sin arsenal. Makten har också alltid velat kontrollera sina undersåtar. Här finns också ett tydligt samband. Under nazisttiden var man mycket intresserad av att utforska Meind Kontrolle. Detta program blev också övertaget av den amerikanska sidan i begreppet Mind Control. Täcknamnet för den viktigaste organisationen var MKULTRA. Det program som vunnit mest teknisk framgång i nutid är AI – Artificiell Intelligens.

Artificiell Intelligens
Mycket förenklat: Man vill inom AI kunna använda sig av en stordator och så en mänsklig hjärna. Mellan dessa två upprättas sedan en trådlös kommunikation, där 5G skulle kunna tillhandahålla tillräcklig information  för att från datorn sända röst- bild- och luktupplevelser. Omvänt kan också datorn läsa såväl tankar som emotioner hos den som bär på hjärnan. Detta vore ur maktens synpunkt det ideala tillståndet att kontrollera den egna befolkningen. Vid fara för makten kan man också skicka sådana kraftfulla signaler så att man kan uppnå hjärtstopp, på för makten farliga enskilda individer. I utvecklandet av denna teknik har svenska forskare legat i den absoluta spetsen. Därför har också många svenskar blivit ofrivillga deltagare i dessa experiment. Allt för att förfina tekniken där 1960- och 1970-talens centimeterstora chips, numera kan ersättas av nanoteknik där antennerna kan injiceras i försökspersonerna.

Nutida brott mot Nürnbergkoden
Efter Andra Världskriget så upprättades en Nürnbergkod för medicinska försök på levande människor. Deras samtycke och rätt att avbryta försöken är i Nürnbergkoden ett måste. Detta bryter man flagrant mot idag på årsdagen av Förintelsen.

Jakob Segal och Lilli Segal är idag bortgångna. Likadant med bröderna Strecker. Sammma gäller också för Willy Burgdorf. Många andra har också avlidit, inte minst de 35 miljoner som avlidit i Aids eller de patienter som lider av bågon form av Borrelia. Detsamma gäller också flera av de som utsatts för försök med AI. Det finns de som tog livet av sig själva därför att de inte ens blev trodda av sina egna familjemedlemmar.

Forskarna sämst att söka sanningen
I de undersökningar och med  de erfarenheter jag själv samlat på mig under mer än 30 års tid är att de inom professionen dvs vetenskapsmännen och forskarna är de absolut sämsta att söka sanningen, åtminstone när frågeställningen börjar bli skarp. Detta sakförhållande kan förklaras av flera orsaker. De sitter i en beroendeställning där deras vidare anslag till deras institutioner ska falla ner, de besitter oftast en viss besser-wisser- mentalitet, är de dessutom medicinare skymtar också ett über-mensch-ideal fram Dessutom är de belastade av deras genomgångna utbildning, som gör det oerhört svårt för dem att se utanför boxen. Det är få av dem förunnat att fungera som Einstein som blev överförtjust då han på grund av nya fakta fick ompröva sina grundläggande axiom. En annan avgörande faktor är deras trevliga gemensamma samvaro vid Nobelmiddagar och dylikt. Då vill man inte bli störd av obehagliga fakta.

Media har gått från sanningssökande till agendor
Med media förhöll det sig tidigare på ett annorlunda vis. Det fanns faktiskt journalister som både vågade och ville göra jobbet, dvs vara sanningssökare. Det var giltigt fram till och med millennieskiftet. Nu har maktkoncentrationen inom media, där bankerna bakom Bonniers och Schibstedt förvandlat dessa till agenda-media och det har också smittat av sig långt in på Public service där försiktigheten och agendan är viktigare än att söka fakta.  Däremot har alternativmedia blommat upp som en fantastisk motvikt. Internet är också hitintills en veritabel framgång.

2019 – nCoV
Med detta i åtanke vill jag återvända till frågan om  2019 – nCoV, dvs det nya Coronaviruset. För varje ny sjukdom och dess agent måste man parallellt att man söker efter dess epidemiska centrum också ställa sig frågan om inte det nya viruset eller bakterien är ett resultat av människans manipulation med naturen. Den frågan är fullt ut vetenskapligt berättigad och måste ställas, men där är det sociologiska samspelet inom den kollegiala kretsen av forskare en hämsko. Vetenskaparna vare sig får eller törs ställa vetenskapliga frågor.   När det gäller Coronavirus så finns det flera genmodifierade varianter framtagna som aldrig existerat i naturen. Dessa är framtagna och patenterade – enligt forskarnas egna uppgifter för att användas i framställningen av inkomstbringande vacciner – ifall just den varianten dyker upp i civilisationen. När jag riktar frågan till ECDC, Europeiska Smittskyddscentret, beläget i Solna vilka patenterade, artificiella Coronavirus bär på samma arvsmassesignatur som det nya Wuhan viruset så kan man eller vill man inte svara rakt ut på den frågan , utan sänder över en genspecifikation på de olika Coronavirus man upptäckt unde den senaste tiden runt om i världen.

Man kan frossa i historiens brott mot mänskligheten
För undertecknad har frossandet i Nazismens övergrepp i våra main stream media så här 75 år efter Auschwitz öppnades inneburit en motsägelse. Samma journalister  och producenter som gjort dessa program, i och för sig hedervärda, har inte den minsta tanke på att historiens vidrigheter utspelas idag mitt framför deras ögon och öron.

…men censurerar dagens brott
Då drar de till med censurens verktyg. Men det finns en fråga som blir svår för dem att besvara den dagen de själva blir pensionärer. Och det är när deras barnbarn kommer att ställa dem till svars: Visste du vad som pågick i början på 2000-talet?  Det svaret måste ju självklart bli jakande, men följdfrågan från barnbarnet blir ju då lika självklart; – Vad gjorde du då morfar eller farmor?.  Då blir det inte lika lätt att slänga ur sig ett Ingenting.

Denna artikel nedtecknades den 27 januari 2020 på 75-årsdagen av befrielsen av Ozwiecem. Auschwitz. Den dag vi påminns om Förintelsen.

Av Ingemar Ljungqvist

almanova.eu, Till Minne av Lilli och Jakob Segal

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här