Mobilindustrin har genom påtryckning inom regering och riksdag, lyckats övertyga politikerna att trådlös kommunikation är en riksangelägenhet. Vad industrin inte berättade, var att äldre studier visade, att mikrovågor, som mobilindustrin använder i den trådlösa tekniken är en hälsorisk. Av det skälet har Ryssland, som varit långt före övriga världen, i forskning kring elektromagnetisk strålning, satt ett referensvärde på 10 milliwatt per kvadratmeter i effekttäthet, medan Sverige och vissa andra europeiska länder har ett referensvärde på 10 000 milliwatt per kvadratmeter.

Referensvärdet är dock inte alls är väl tilltaget som Strålsäkerhetsmyndigheten påstår. Det skyddar i högst 30 minuter för uppvärmning och skyddar inte mot andra biologiska effekter, enligt ICNIRP. Som jämförelse är det naturliga bakgrundsbruset för mikrovågor runt 0,000 000 000 5 milliwatt per kvadratmeter. Ett svagt strålningsbrus som biologiskt liv är anpassat till på jorden.

För att undgå krav på tillståndsprövning enligt miljöbalken, (Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) och krav på MKB, använde politikerna och industrin 10 paragraf i andra kapitlet miljöbalken som lyder: ”Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.” Man skrev även in, inför 3G-utbyggnaden, i ledningsrättslagen (1973:1144) att den även gäller för elektronisk kommunikation.

Enligt miljöbalkens 2 paragraf, andra kapitlet är det industrin som har bevisbördan. Det står: ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2).

Denna bevisbörda, gör att det inom mobil- och teknikindustrin finns synnerliga skäl att gå utanför forskningens etiska regler.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU (1), visar i sin systematiska översikt, hur forskningsresultat blir missvisande och att många studier är bristfälligt utformade. Forskningsfusket beror bland annat på medvetna avsteg från forskningens etiska grund. Detta forskningsfusk kan man misstänka är utbrett inom storindustrin, då stora ekonomiska vinster står på spel och/eller har ett politiskt intresse som utbyggnaden av trådlös kommunikation exempelvis. Storindustrier anlitar egna forskare, som har uppdraget, att producerar studier som gynnar industrin.

Det politiska beslutet om utbyggnad av trådlös kommunikation i hela riket, styr helt klart forskningsresultaten. Skulle det bevisas vetenskapligt ett samband mellan artificiell mikrovågsstrålning och ohälsa, måste de två sista raderna i 10 paragrafens andra kapitlet i miljöbalken gälla detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet”.

De sista två raderna är skälet till att myndigheterna, alltid kommer att hänvisa till industrins egen forskning, eftersom det är industrin som har bevisbördan. Myndigheterna kommer därför aldrig, på grund av det politiska beslutet, att hänvisa till de välgjorda och högkvalitativa studier, som finns och som bevisar skaderisker för hälsa och naturmiljö. Ett sådant bevis skulle missgynna industrins intressen, vilket ju inte är inplanerat i den ekonomiska tillväxtplanen med 5G. Planen är, att mobilen skall bli ett oumbärligt redskap, för att vi skall kunna fungera i samhället, vilket kommer att öka strålningen enormt.

Miljöbalkens mål är att skydda nu levande och kommande generation och vår naturmiljö för skador. Men genom beslut av okunniga politiker, som låter sig luras av industrins skönmålning om ekonomisk tillväxt, kan skadorna på hälsa och naturmiljö bli förödande. Den frågan är oerhört aktuell idag.

Socialstyrelsens statistik visar på en dramatisk ökning av neurologiska hjärnskador. Vissa diagnoser har en trendökning på 1654 %. Insekterna har minskat dramatiskt de senaste åren. Svensk fågeltaxering visar på att hälften av fågelarterna minskar. Välgjorda studier, som myndigheterna inte hänvisar till, visar just på negativa på skador på naturmiljö och hälsa.

Den största växthusgasen är vattenånga som absorberar värmestrålning och mikrovågor (Stockholms universitet). Mikrovågor är energi. Hur stor inverkan på klimatet, har all energi från miljarder sändare och mobiltelefoner? Ju högre mikrovågsstrålning, desto mer ökar uppvärmningen? Se diagrammet. Det finns skäl att objektivt undersöka saken.

Som det är nu, ansvariga myndigheter och politiker bryr sig inte. Universiteten och forskarna bryr sig inte, eftersom det är industrin som ger forskningsanslag till universiteten och hindrar därmed till stor del en objektiv forskningskultur när det gäller hälsa och naturmiljö.

Återinför tjänstemannaansvaret. Det är tjänstemännen på respektive myndighet som bör ha kunskapen om riskerna, inte okunniga politiker. Miljöbalkens mål måste vara vägledande i alla beslut. Ge inte industrin makten, att styra över vår livsmiljö.

Solveig Silverin, miljöingenjör

 

Referenser

SBU Hela rapporten  https://sfai.se/wp-content/uploads/files/Utvardering_av_metoder_inom_halso_och_sjukvarden_SBU.pd

Miljöbalken 1,2 6 och 9 kap samt 17 kap https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2013/03/26/miljobalken-2-och-9-kap/

Ledningsrättslagen(1973:1144) https://lagen.nu/1973:1144

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1998899-om-miljofarlig-verksamhet_sfs-1998-899

1972 Viktig: Rysk studie 1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body