Den schweiziska statliga expertgruppen BERENIS publicerade i januari en utredning som drar slutsatsen att majoriteten av forskningsresultaten visar att mikrovågsstrålning och lågfrekventa magnetfält orsakar oxidativ stress. Det kan leda till olika sjukdomar. Barn och gamla och de med immunbristsjukdomar, Alzheimers eller diabetes kan vara särskilt riskutsatta.

BERENIS är en av regeringen utsedd expertgrupp i Schweiz som regelbundet ska lämna rapporter om vad forskningen visat gällande hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Den nya rapporten som fokuserar på oxidativ stress är författad av två av BERENIS experter, Professor Meike Mevissen från Berns Universitet samt Dr David Schürmann från Basels Universitet. De konstaterar att majoriteten av djurstudier och studier på celler visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress.

Oxidativ stress innebär en obalans mellan kroppens antioxidativa försvar och fria radikaler samt andra reaktiva syreföreningar som bildats i celler och vävnader. Om det är obalanserat i riktning mot en ökning av oxidativa processer uppstår oxidativ stress. Fria radikaler och reaktiva syre- och kväveföreningar bildas vid exempelvis andning, exponering för solstrålning, radioaktiv strålning, tobaksrök, miljögifter, läkemedel och även vid olika sjukdomstillstånd, exempelvis inflammationer. Om obalansen i form av oxidativ stress kvarstår under en längre tidsperiod eller inträffar upprepat kan det leda till förändringar, funktionsfel eller skada i kroppens celler och organ samt till sjukdomar. Oxidativ stress anses vara inblandat i många sjukdomar, såsom cancer, diabetes, medfödda missbildningar, grå starr eller neurodegenerativa sjukdomar

Oxidativ stress anses också kunna orsaka DNA-skador och andra skadliga effekter på cellnivå: “Free radicals are believed to cause DNA base damages, strand breaks, damage to the tumor suppressor genes, and an increased expression of the protooncogenes. Moreover, DNA damages induced by reactive oxygen species (ROS) may contribute to higher rates of mutation, genome instability, apoptosis, associated tissue regeneration, and cell proliferation” Källa

DNA-skador i sin tur är också en bakomliggande mekanism bakom många sjukdomar, däribland cancer. “A large number of chemicals and several physical agents, such as UV light and γ-radiation, have been associated with the etiology of human cancer. Generation of DNA damage (also known as DNA adducts or lesions) induced by these agents is an important first step in the process of carcinogenesis.” Källa

Slutsatser från BERENIS

Majoriteten av såväl studier på djur och cellforskningen har gett bevis för att mikrovågsstrålning (eller radiofrekvent strålning) eller lågfrekventa magnetfält orsakar ökad oxidativ stress. Forskningen täcker ett stort antal celltyper, med olika exponeringstider och strålningsnivåer. Slutsatsen är att exponering för denna strålning, även vid låga nivåer och under gällande referensvärden (från ICNIRP och Strålsäkerhetsmyndigheten), kan orsaka oxidativ stress.

Slutsatsen dras att den av strålningen orsakade oxidativa stressen kan leda till att individer som redan har sjukdomar, såsom immunbristsjukdomar eller exempelvis diabetes eller neurodegenerativa sjukdomar, kan vara särskilt känsliga för strålningens oxidativa stresspåverkan.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se