En tysk domstol förbjuder professor Alexander Lerchl, som lett den tyska strålskyddskommissionen, att smutskasta andra professorer och forskare från Wiens Universitet som visat att strålning som sänds ut från mobiltelefonteknik skadar cellers DNA. 78 studier har fram till idag visat att mikrovågsstrålning skadar cellers DNA. Professor Franz Adlkofer anser att Lerchl agerat i telekombolagens intresse.

Domstolen i Bremens beslut i december 2020 gäller ett ärende som pågått sedan 2014. Alexander Lerchl riskerar att få betala 2,5 miljoner (250 000 Euro) i böter eller sex månader i fängelse om han fortsätter att förtala och anklaga forskarna bakom studien från Wiens Universitet som bedrev forskning på celler inom ramen för forskningsprojektet REFLEX, för att ha fuskat. Alexander Lerchl döms även att betala 200 000 kronor (20 000 Euro) i rättegångskostnader.

Enligt professor Franz Adlkofer som ledde REFLEX-projektet, har Alexander Lerchl agerat i telekombolagens intresse:

“Att ogiltigförklara REFLEX-studien och att visa att mobilstrålning är ofarlig ligger i hans uppdragsgivares intressen – den tyska strålsäkerhetsmyndigheten och telekomindustrin”, säger professor Franz Adlkofer till Microwave News.

Bedömningen stöds av att Alexander Lerchl nyligen deltagit i en PR-film för Forum Mobilkommunikation, FMK, som är telekombolagens samarbetsorganisation i Österrike. I videon hävdar Lerchl fortsatt att mikrovågsstrålning inte kan skada cellers DNA.

Det är professor Franz Adlkofer, som var projektledare för hela REFLEX-projektet, som drivit ärendet i domstolen. REFLEX var ett EU-finansierat forskningsprojekt som involverade 12 forskarlag från sju olika länder som hade till syfte att undersöka om mikrovågsstrålning från trådlös teknik och lågfrekventa magnetfält var för sig kunde orsaka DNA-skador eller andra skadliga effekter på celler. Projektet som pågick under de inledande åren av 2000-talet och slutredovisades år 2004, kostade över 30 miljoner svenska kronor (3,1 miljoner Euro).

REFLEX visade att såväl mikrovågsstrålning som sänds ut från trådlös teknik som lågfrekventa magnetfält kunde skada cellers DNA vid nivåer under gällande referensvärden. Först visade Wien-laboratoriet att GSM-strålning kunde skada mänskliga cellers DNA vid 0,3 W/kg, vilket är långt under gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobiler på 2 W/kg. Dessa resultat publicerades i en vetenskaplig tidskrift Mutation Research år 2005. Därefter visade samma labb att 3G-strålning skadade mänskliga cellers DNA vid ännu lägre nivåer, 0,05 W/kg. Dessa resultat publicerades år 2008 i International Archives of Occupational and Environmental Medicine.

Idag år 2021 har totalt 78 studier visat att mikrovågsstrålning skadar cellers DNA.

Eftersom ökad bildning av fria radikaler observerades drogs slutsatsen att DNA-skadorna sannolikt orsakades till stor del av bildning av fria radikaler och oxidativ stress.

Sammanfattning REFLEX

Här följer en sammanfattning av REFLEX-resultaten från en av forskarna inom REFLEX (från REFLEX-rapporten 2004):

“It was found that pulsed RF fields (GSM 900 and GSM 1800) with SAR values ​​from 0.3 W/kg cause genetic damage, single and double fractures in DNA and MN induction, in human fibroblast cells. In addition, an increase in the number of free oxygen and hydroxyl (OH) radicals was observed. …Furthermore it was found that some effects, DNA fractures and MN induction, occurred both for un-pulsed and pulsed RF fields and that other effects, change of gene and protein expression, occurred only with pulsed RF fields. In some cells, an increase in expression of the stress proteins hsp27 and hsp70 was found, indicating a cellular stress response: hsp represents “heat shock protein”.

Conclusion: It has been found that non-thermal load of cell cultures by magnetic ELF fields from electrical installations and devices, or EM RF fields from mobile phones and wireless devices can lead to genetic damage…If there is damage, always an increase in the number of free oxygen radicals, and sometimes also hydroxyl radicals, is observed. These radicals can cause oxidative stress and damage to DNA, proteins and cell membranes, and are likely to be responsible to a large extent for the effects observed. Indeed, in some of the authors’ experiments, when radical scavengers were added to the cell cultures, DNA damage was prevented, a result confirmed by other studies.”

För lågfrekventa magnetfält visade REFLEX att DNA-skador uppstod vid 35 mikroTesla, vilket också är betydligt under gällande gränsvärden för magnetfält, 100 mikroTesla.

Det är den tyska organisationen ICNIRP som ligger bakom gällande gränsvärden för såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa magnetfält som underkändes av REFLEX-projektet. ICNIRP har väl dokumenterade kopplingar till bland annat telekomindustrin och får finansiering till övervägande delen från tyska strålsäkerhetsmyndigheten, BfS. ICNIRP har sitt kontor inom BfS lokaler. ICNIRP:s medlemmar har dominerat expertutredningar hos svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och WHO.

Flera utredningar – inget forskningsfusk

Lerchl har sedan 2007 försökt att få den ansvariga vetenskapliga tidskriften som publicerade resultaten från Wiens Universitet om DNA-skador att dra tillbaka artiklarna. Hans anklagelser ledde till sju olika oberoende granskningar av resultaten. Inga fel hittades. De ansvariga för de vetenskapliga tidskrifterna beställde också flera utredningar och inga fel upptäcktes. Wiens Universitets etiska råd gjorde också en egen utredning men inte heller de kunde hitta bevis för forskningsfusk.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, Tysk domstol förbjuder professor att förtala forskare som visat att mobilstrålning skadar cellers DNA

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här