För många kan den rubricerade frågan tyckas underlig. Varför skulle man jämföra kolesterol och koldioxid? När det kommer till kritan är dock frågan ytterst relevant. Jag skall försöka förklara varför. Båda dessa kemiska föreningar är nämligen två av livets absolut viktigaste och mest kritiska byggstenar. De har kommit att spela en nyckelroll för globalismen och de globala bankernas och storföretagens strävan efter monopol och marknadsdominans.

Kolesterol
Kolesterol som är en viktig beståndsdel i animaliskt fett, är ett av människokroppens viktigaste ämnen. Vår viktigaste kroppsdel är vår hjärna där vår personlighet och vårt medvetande sitter. Hjärnan svarar för 2 procent av kroppsvikten men den härbärgerar 25 procent av kroppens kolesterol. God försörjning med kolesterol är helt avgörande för hjärnhälsan. För dålig tillförsel ökar risken för hjärnsjukdomar som Alzheimer och Parkinsons. Upprepade medicinska studier visar att människor med hög kolesterolnivå är friskast och lever längst.

Genom oseriös forskning i början och mitten av 1900-talet gavs upphov till myten att det är kolesterol som orsakar kardiovaskulära sjukdomar s.k. CVD och att animaliska och andra mättade fetter i maten leder till höga halter av kolesterol i blodet. Modern forskning visar att båda dessa föreställningar varit fel. Visserligen förekommer höga halter med små s.k. partiklar av LDL-kolesterol vid uppkomsten av förfettade blodkärl, men orsaken är inte närvaron av kolesterol utan förekomsten av inflammationer i kärlen. Kolesterolpartiklarna ansamlas likt små brandsoldater för att försöka släcka ner den inflammatoriska skadan.

Myterna om kolesterolens roll för uppkomst av CVD gav upphov till kostrekommendationer som skapade en total kolesterolnoja i hela västvärlden i slutet av 1900-talet. Det skapade en oerhört stor och lönsam marknad för avfettade light-produkter för Big Food. Människor uppmanades att sluta äta naturlig animalisk kost och istället välja avfettad industrimat. Detta har orsakat en pandemi av CVD och andra metabola sjukdomar de senaste fyrtio åren.

Samtidigt skapades en enorm marknad för medicinska kemiska preparat för att sänka halten kolesterol i människors blod. Dessa preparat drar in tusentals miljarder kronor till läkemedelsindustrin.

När nu modern forskning visat att alla larm om kolesterolens farlighet varit myter, så hotar det plötsligt enormt stora och starka ekonomiska intressen hos de globala företagen inom Big Food och Big Pharma. Så, man ser helt enkelt till att via sina monopolmedier fortsätta att hålla myterna om kolesterolens farlighet vid liv och därmed även ytterst lönsamma marknader för avfettad mat och farliga kolesterolsänkande piller.

Koldioxid
Jag har i tidigare sammanhang beskrivit hur de globala bankerna och megaföretagens makt inom världsekonomin ökat kraftigt under efterkrigstiden och gjort att företagen och deras hyperrika ägare ofta kan mobilisera mer makt än många länders statsmakter. Man har från den här kretsen varit oerhört skickliga på att etablera ett globalt politiskt program som är ensidigt mycket gynnsamt för de stora företagen och bankerna och deras hyperrika ägare.

I början av 1990-talet bestämde man sig inom den här kretsen för att man behövde ett instrument för att skapa en stor acceptans för överstatlig styrning och överstatliga regelverk. Genom sin lobbyorganisationen Romklubben valde man då ut frågan om global uppvärmning orsakad av våra utsläpp av växthusgasen koldioxid som ett lämpligt skäl för att minska den nationella självbestämmanderätten.

Globalisterna började pumpa ut propaganda om att människans utsläpp av växthusgasen koldioxid inom några decennier skulle orsaka klimatkatastrofer. Den kampanjen har varit oerhört framgångsrik. Dels har den ökat trycket mot nationernas självbestämmande och dels har den tagit all uppmärksamhet i miljöpolitiken. Det senare har lett till att de verkligt allvarliga skadorna på miljö och hälsa som orsakas av de globala företagen har kunnat gå under radarn. Dagens obildade politikergeneration är nästan inte medvetna om någon annan miljöfråga än klimatet.

Trots att inte några aviserade klimatkatastrofer infunnit sig fortsätter propagandan att framgångsrikt rada upp nya katastrofala förutsägelser. Livets gas koldioxid har likt kolesterolen demoniserats eftersom detta råkar passa globalismens politiska program för världsdominans.

Visst, den sakta stigande halten av atmosfärens koldioxid och lilla uppvärmningen har påverkat ekosystemet, men inte i form av klimatkatastrofer utan genom sin centrala roll i livets mekanismer på jorden. Genom att koldioxid är den ena förutsättningen för växternas fotosyntes, så har mer koldioxid varit ytterst gynnsamt för jordens växtlighet. Jordbrukets grödor växer mer och fortare, både över och under markytan. Mer vittförgrenade och djupare gående rötter ökar grödornas förmåga att hämta näring i jorden, gör dem motståndskraftigare mot torka och frukterna över jord blir större och näringsrikare. Skogarna växer mycket fortare och ger mer råvaror till papperstillverkning, byggvirke och bränsle.

En mörkrets tidsålder
Vi vill gärna tro att vi lever i en upplyst tid där vetenskap och rationalitet styr samhället. Vi ser ofta ner på svunna tider för deras kunskapsmörker och vidskeplighet och vill tro att vi är mycket bättre. Inget kan vara mer fel.

Demoniseringen av kolesterol och koldioxid visar på ett kunskapsmörker som inte ligger de mörka perioderna under medeltiden efter. På den tiden brände man sanningssägare på bål, nu hindras vi som försöker förklara hur det verkligen förhåller sig från att yttra oss i det offentliga samtalet.

Globalismen och deras monopolmedier svarar idag för försvaret av kunskapsmörkret på samma sätt som en gång kyrkan gjorde på medeltiden. I båda fallen med syfte att försvara sin maktposition eller sina ekonomiska intressen. Globalisterna bygger sina monopolistiska företagsimperier och samlar sina miljardförmögenheter, medan medeltidens prästerskap samlade sina rikedomar och tvingade människorna att bygga deras kyrkopalats.

Myterna om kolesterol och koldioxid visar att utvecklingen de facto står stilla på många sätt. Vårt etablissemang uppträder lika obildat och inskränkt som medeltidens prästerskap en gång gjorde.

Av Lars Bern

Originaltext: anthropocene.live

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här