Vi har haft öppen, lagstadgad folkundervisning i Sverige sedan 1842. Offentlighetsprincipen har varit reglerad i svensk rätt sedan vår första tryckfrihetsförordning (TF) 1766. Varför ska nu plötsligt alla skolors verksamhet gömmas under sekretess från och med den 1 september 2020? Vad är det som pågår? Vad får detta beslut för konsekvenser för svenska folket och Sverige om det inte rivs upp?

Kammarrätten i Göteborg har fastställt en dom där Statistiska centralbyrån (SCB) vann mot Sveriges kommuner och Regioner (SKR). I domen gick kammarrätten på SCB:s linje där de hävdar att betygssnitt, antal elever och andra förhållanden vid privata skolor är affärshemligheter och att offentlig insyn i de skattefinansierade friskoleföretagen kan skada deras konkurrenskraft. För rättvisans skull sekretessbeläggs därför även uppgifter gällande kommunala skolor.

På grund av sekretessen kommer inte föräldrar eller ungdomar att kunna se vilka skolor som finns i närområdet, inte veta om det råder missförhållanden vid en skola eller avgöra vilken skola som håller rätt kunskapskvalitet.

Antag att skolsekretessen skulle användas på vanliga börsnoterade företag (publika bolag) så att dessa hemlighåller företagets nyckelinformation från marknaden, alltså den information som krävs för att aktieägare skall kunna fatta beslut om de vill investera i företaget eller inte. Detta skulle medföra att företaget bryter mot lagen, att handeln skulle stoppas på börsen och att aktieägarna skulle kräva styrelsens avgång. Varför skall då en företagspolicy med sekretess gälla för ett friskoleföretag eller kommun? Hur kan Göteborgs Kammarrätt ta ”affärshemligheter” som argument där den svenska befolkningens kunskapsnivå och rättssäkerhet hotas av att göra så, när sekretess för affärshemligheter är en riktigt dålig anledning som i detta fall inte ens skulle hålla i affärsvärlden?

Högsta förvaltningsdomstolen är ett statligt organ, de har inte meddelat Skolverket prövningstillstånd (vilket är brukligt i en demokrati). Varför ger Högsta förvaltningsdomstolen i strid med praxis inte Skolverket möjlighet att överklagande domen? Staten bestämmer alltså att Regeringen inte får överklaga i ett mål som staten vunnit mot regeringen. Är det möjligt att det får gå till så här? Enligt förvaltningsprocesslagen är Högsta förvaltningsdomstolens första uppgift att skapa prejudicerande fall och skall alltså enligt FPL 36 § meddela prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl. Till exempel om målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Denna dom är ett grovt förbiseende av elevers rättssäkerhet, en inskränkning av offentlighetsprincipen och ett hot mot Sveriges demokratiska ordning. Om domen blir prejudicerande, utan prövning, finns inga gränser för vilka delar av våra grundlagar som kan ändras i det tysta. Detta får vi inte låta ske. Vi måste se till att Skolverket får prövningstillstånd.

I det här fallet handlar det inte om små justeringar av någon oviktig lag eller enkel kommunal ordningsstadga. Detta handlar om ett direkt hot mot människors kunskapsnivå, människors demokratiska rättigheter och alla våra barns framtid. Om skolan och läroplanen styrs av några enstaka människor skyddade från både insyn och kontrollsystem blir det väldigt lätt att indoktrinera svenska folket i vilken riktning som helst.

Offentlighetsprincipen utgör grundstenen i Sveriges demokratiska rättsordning och har till syfte att säkerställa rättssäkerhet, effektivitet i förvaltning genom insyn för medborgare och myndigheter. Med sekretess på skolans verksamhet kan missförhållanden effektivt döljas bakom vilseledande propaganda och skicklig marknadsföring. Med sekretess på skolans verksamhet faller Skolverket och skolinspektionen uppgifter och de kan inte längre kontrollera om skolverksamheten bedrivs med en kvalitet som upprätthåller svenska folkets kunskapsnivå. Med den nya sekretessen är det inte möjligt att kontrollera om skolan följer en läroplan som är lämplig i ett demokratiskt samhälle eller om skolan utgör en rättssäker miljö för eleverna. Inte heller kan journalister, jurister, kontorister, studenter, forskare och andra medborgare utreda, rapportera eller analysera hur skolan i vårt land fungerar. Förstår ni allvaret i detta?

Vad handlar det här egentligen om?
Vem är det som vinner på att svenska folkets kunskapsnivå hotas? Vem lobbar för att demokratiska rättigheter naggas i kanten? Vem vinner på att missförhållanden i skolor kan döljas? Vem vinner på att läroplanen inte kan kontrolleras eller att propaganda får härja fritt i våra skolor?

Är det kanske som Robert F Kennedy (brorson till den mördade JFK)