Nu ligger ett 83-sidigt utkast till lagförändring i form av covid-19-lagen på allas bord. Den 23 december stängs remisstiden. World Freedom Alliance, med dess svenska gren har gjort följande remissyttrande, där förslaget i sin helhet förkastas på grund av det demokratiska underskottet.

En intressant poäng är att år 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp för detta bland kvinnorna, kan man ens tala om demokrati före detta år då halva befolkningen utestängdes från påverkan? Det skulle bli ett hundraårsjubileum nästa år – men då är det en kvinna vid namn Lena Hallengren som på order från WHO (?) som är den främsta att sabotera detta jubileum. Den utsträckta smittskyddslag som föreslås av henne är inte förenlig med demokrati och den sträcker sig fram till våren 2022.

Remissyttrande nr 2 till Socialdepartementet angående den tillfälliga lagstiftning som är avsedd gälla från mars 2021 till våren 2022. Ref nr S2020/09214
Den 9:e december lade Socialdepartementet fram ett lagförslag som ska ge regeringen mycket friare händer att införa allvarliga inskränkningar, under förevändning att Coronaviruset skulle vara livshotande. Inskränkningar berör mängder med områden av samhället, både sådana som direkt annars skulle strida mot de demokratiska rättigheter som svenskarna kämpat sig till under århundraden. Dit hör rätten till mötesfrihet , demonstrationsrätt osv. Lagförslaget åsidosätter också på flera punkter direkt flera mänskliga rättigheter såsom bland annat umgängesrätt.

Allmänna rösträtten blir bara 99 år
En mycket viktig aspekt av detta är framväxten av en demokrati i Sverige där vars och ens röst är lika mycket värda. Detta gällde först enbart män. Först 1921 blev det dock allmän kvinnlig rösträtt. Det året skulle därför också kunna ses som starten för en demokrati som omfattar hela befolkningen. Detta jubileum skulle firas nästa år, men så kommer en kvinna som är huvudansvarig för det nya lagförslaget , Lena Hallengren, och föreslår så grava inskränkningar så att om förslaget går igenom så skulle demokratin i Sverige bara blivit 99 år.

Men uppenbart har det tidigare under året varit de gamla som fått dö, just de runt de 99 åren, ibland med corona och ibland påskyndad död med morfin i den palliativa vården. Också för dessa människors död bär Lena Hallengren huvudansvaret.

WFA, World Freedom Alliance, bildades den 1 november i Stockholm
Det finns också en färskare historia. Den sista oktober 2020 genomfördes en frihetsmanifestation i Kungsträdgården i Stockholm med forskare, läkare och andra. Bland de mest namnkunniga medverkade Robert F Kennedy Jr., och flera av oss undertecknare. Trots att det då var påbud om max 50 personer i samlingen så förstod närvarande polis att vi, som var långt fler än 50 faktiskt enbart följde grundlagens rättigheter, så polisens uppgift blev enbart att se till att inga utomstående saboterade vår tillställning. Dagen efter så bildades paraplyorganisation World Freedom Alliance (WFA) den första november. En organisation som omfattar och samlar tusentals forskare, läkare och jurister runtom i Världen. I den bildade styrelsen för WFA ingår representanter från Irland, England, Tyskland, Danmark och Sverige. (REF 10)

Den sista november
Månadens sista dag, måndagen 31 november hade WFA sammanställt cirka 1000 sidor med framtagen forskning runt coronan. Den forskningen visade på att all testning med exempelvis PCR vilar på rena forskningsfusket. Men det fanns också annan framtagen positiv forskning med som visat att de behandlingsmetoder och preventiva åtgärder som nu skaffat sig beprövad erfarenhet är effektivare att hjälpa de som ådragit sig en svår coronainfektion än vad vaccintillverkarnas teoretiska beräkningar om skydd är. Metoderna ovan är oerhört mycket billigare och dessutom är biverkningarna av behandlingarna nästintill försumbara. Denna forskning tillställdes tre personer, Anders Tegnell, Stefan Löfven och Lena Hallengren, så att vi från WFA skulle kunna ta upp en gemensam diskussion med politiker och myndigheter i Sverige om vilka omedelbara åtgärder man skulle kunna vidta. Exempel på sådana är förstärkning av kosten inom äldreomsorgen med ex-vis C- och D-vitamin tillägg. Samma skulle kunna ges till all personal som arbetar nära de gamla. Dessa förslag skulle ju dessutom gynna hela folkhälsan. Självklarheter skulle vanliga människor tycka, men det är en sanning med modifikation. För att läkemedelsindustrin fortsatt ska göra stora vinster på sjuka människor måste enkla och billiga, verksamma medel och metoder hållas borta.

Det blev inte något direkt svar på våra förslag om en öppen diskussion förrän den 7-9 december. Då offentliggjorde Lena Hallengren och Stefan Löfven sitt tvåstegspaket med massvaccineringar som en del och nedmontering av grundlagsskyddade demokratiska rättigheter som del två.

Därmed har dessa personer helt ställt sig på samma sida som läkemedelsindustrin,dvs tvärtemot oss som ser hälsan hos folket som vårt mål. Vi har fått vårt svar på vårt diskussionsförslag. Svaret blev en brunsvart näve från Hallengren och Löfven.

Utkast till ny antidemokratisk lag
Efter genomläsning av de 83 sidorna (REF 1) som är gjorda i utkastet så är inskränkningarna så fullständigt människokränkande att de enbart skulle kunna äga sin tillämpning om det verkligen förelåg en reell allmänfarlig dödshotande epidemi . De nu ettåriga erfarenheterna från corona-epidemin ger vid handen att dess farlighet inte på något avgörande sätt skiljer sig från tidigare säsongsvisa influensor. Därför har det varit tillfyllest med de epidemiologiska åtgärder som utförts. Detta ser man också jämfört med de Nordiska grannländerna. Att Sverige hade mångdubbelt högre dödstal kan framförallt lastas på en inhemsk avsaknad av beredskap plus en nedrustad äldreomsorg där man helt försummat näringsstatusen på de gamla.

Alltså, lagstiftningen hade varit på sin plats om patogenen varit mer än tiofalt dödligare och snabbare i sin smittspridning. Inte som det är nu när det nästintill enbart drabbar de med ett kraftfullt nedsatt immunsystem beroende på en ackumulerad metabol ohälsa.

Därför yrkar vi
ATT lagstiftningsförslaget förkastas i sin helhet
För World Freedom Alliance, den svenska grenen.
Maneka Helleberg, Kullavik
Monica Lindgren, Stockholm
Lisa Renberg, Stockholm
Marianne Liljeholt, Arboga
Ingemar Ljungqvist, Uppsala

Motivering till vårt ställningstagande följer nedan:

Den skapade andra vågen leder till diktatorisk lagstiftning, av Ingemar Ljungqvist:

I juli 2020 hade jag gjort en sammanfattning av vad som skett i coronans namn – där det gjordes ett försök att analysera de värsta bristerna. Då hade smittspridningen avtagit och dödsfallen började gå ner till 0. Jag benämnde min analys: Vitbok om corona (REF 2) och den innehöll också nästan 60 referenser.

Nu har det gått ytterligare 5 månader och efter en lugn sommar har det piskats upp en andra våg. Men det har också växt upp en motrörelse där modiga och ansvarsfulla läkare, virologer och jurister ifrågasätter flertalet av de smittskyddsåtgärder som kommit till bruk. Men också pekar på de underlåtenhetssynder som gjorts. Information om enkla preventiva kosttillskott och billiga medikamenter har fått skötas av andra aktörer.

Falskt urval
I den enorma flodvåg av vetenskapliga artiklar som berör corona måste man göra ett urval. Den artikel – en enda – som låg till grund för den massiva testning medelst en PCR-metod gjordes redan i januari 2020. (REF 3 ) Den hade författats av en grupp i Tyskland med Corman och Drosten som främsta namn. Den var tämligen lång men framförallt var den författad på ett mycket detaljbaserat språk och det krävdes av läsaren en mycket ingående kunskap om genetik för att de skulle kunna bedöma den. Normalt för vetenskapliga artiklar ska de genomgå en peer-review process , en granskning av utomstående experter, innan de tillåts att publiceras. Den godkändes dock på bara en dag och tre dagar senare den 23 januari kom den i tryck. Ännu värre var att den kom att ligga till grund för WHO:s agerande.

PCR – metoden blev instrument för epidemins statistik
Efter denna publicering så blev PCR-metoden den mest använda metoden för smittspårning. Den publikationen kom att bli vägledande för alla statistiska resultat som senare skulle dyka upp och den tjänade också som mätmetod för att verifiera de som insjuknat, likaväl som man med den metoden fastställde hur många som smittats. Att metoden inte var helt korrekt påvisades av bland andra Tanzanias president som när han använde PCR för att testa såväl en get som en papaya fann att dessa var smittade. (REF 4) Det skulle emellertid dröja fram till november 2020 då en grupp med över 20 specialister gjorde den verkliga kritiska genomgången av ursprungsartikeln. (REF 5) Den gruppen leddes av Pieter Borger och Ulrike Kämmerer och deras genomgång gav ursprungsartikeln underkänt. De fann inte mindre än tio grava fel som diskvalificerade hela den den ursprungliga artikeln av Corman/Drosten: Den kom att betecknas som forskningsfusk. Förvisso hade flera forskare påtalat bristerna med att överhuvudtaget använda sig av PCR metoden som diagnosmetod – men nu hade Borger och Kämmerer med vetenskaplig noggrannhet nitat svagheterna i den.

Med andra ord byggde den statistik som visade upp en andra våg av coronasmittade på helt falska grunder.

Jag lät skicka ut dessa publikationer till fem svenska forskare / läkare för deras bedömning.

Björn Hammarskjöld; Östervåla, Läkare med flerårig erfarenhet av vaccintagning bl.a mot HIV svarade: Läs min blogg Kostkunskap.blogg.se. Där finns all behövlig info och jag har skickat till Folkhälsomyndigheten en begäran att rtRT-PCR för Covid-19 omedelbart ska upphöra på grund av att metoden ger upp till 97 % falskt positiva svar. Det innebär att samtliga provsvar för rtRT-PCR för Covid-19 måste dras tillbaka, dödsorsaksintyg måste skrivas om och samhället kan öppnas upp med omedelbar verkan. Vi kan fira jul på samma sätt som vi alltid har gjort i stora som små julkalas. Men ät en lagom dos av vitamin D3 för att slippa förkylningar, där Covid-19 ingår.

Fredrik Sund: klinikföreståndare i Uppsala och den som i ett agenda program i TV krävde kraftfulla epidemiologiska insatser för en andra nedstängning svarade: -Jag har tyvärr inget ytterligare att säga om detta. Detaljerna kring PCR-metoder, peer review-förfarande etc. Det är mycket som har gått fort som kan diskuteras, men att framhärda kring detta i dagsläget efter snart ett år av världsöverskridande forskning känns lite märkligt. Helt oavsett testningsmetodologi kan jag bara säga att jag dagligen ser och hör om människoöden som blir mycket svårt sjuka och dör i covid.

Mehdi Nodehi: biokemist från Sollentuna som lämnade en anställning inom LifeScience i Uppsala då han insåg att detta var en verksamhet som hade väldigt lite med hälsa att göra: – Jag har inte haft tid att utvärdera detta med en jämförelse, men PCR-testet måste utvärderas om vi ska bygga en sann historia om en pandemi och om smittspridningen . Att vi ska stänga ner landet är baserat och motiverat av ett test som visat sig ge falska positiva resultat av forskare världen över. Jag köper vetenskap och förnuft. Jag köper inte skrämselpropaganda.

Niklas Arnberg är virolog med säte i Umeå och ibland anlitad av media för sina uttalanden : -Denna gången är det på tok för mycket arbetsbelastning för att jag ska hinna göra den granskning som skulle behövas, men jag tror mig om att ha tillräcklig kunskap för det.

Björn Olsen, Uppsala, flitig mediagäst var omöjlig att nå men hans definitiva helt vilseledande utsagor om C- vitamin respektive D-vitaminets unika roll för ett optimalt fungerande immunsystem gör att hans egen kunskap måste ifrågasättas. (REF 6)

Om de förestående vaccinerna
Detta om själva PCR-testet som legat till grund för den forcering av vaccinframtaginingen som varit. Nu föreligger protokoll från flera vaccinproducenter såsom Pfizer och AstraZeneca men här dök det upp en mycket kritisk rapport omfattande 43 sidor från Wolfgang Wodarg och Michael Yeadon den 1/12. ( REF 7 ) Den senare har f.ö, varit tekniker hos just Pfizer . I sin rapport tar de mycket noggrant upp riskerna med vaccinerna, bland annat att man använder sig av en ny RNA-teknik som aldrig prövats tidigare. När man har granskat de olika delar på viruset finner man också att de antikroppar som vaccinet förväntas trigga fram också kan ge sådana biverkningar som sterilitet hos flickor och kvinnor i fertil ålder. Dessutom betonar man de svårigheter man tidigare haft att överhuvudtaget ta fram vacciner mot Coronavirus. Vid den första SARS-epidemin 2003-04 satsade man mycken möda och stora pengar på att också utveckla ett vaccin. Efter 17 år har det ännu inte fungerat. Likadant ser man med mycket kritiska ögon på att man hoppar över delar av fas tre i utvecklingen, dvs att man testar vaccinet på stora grupper av försökspersoner som varit välinformerade . Nu gör man detta i masskala direkt i England på främst åldringar. Redan direkt dök det upp allvarliga biverkningar vilket fick vaccintillverkaren Pfizer att meddela att personer med allergi ej bör vaccineras.

Denna forcering och de miljarder som har gått till vaccinindustrin ska också jämföras med den under året växande erfarenheten som man medicinskt skaffat sig där det visat sig att man med rätt förebyggande medel och med rätt behandlingsmetoder erhållit så pass bra resultat att dessa visat sig såväl effektivare som att de nästintill saknar biverkningar. Detta har bland annat World Freedom Alliance anfört till svenska ansvariga för en fortsatt diskussion. (REF 8) Svaret på den diskussionen gavs den 7 /12 av Stefan Löfven och Lena Hallengren där dessa helt har svalt vaccindustrins argument. Några andra röster verkar de inte bry sig om.

Ännu värre uppträdde de politiskt ansvariga när de den 9 december la fram ett lagförslag om en förstärkt nedstängning av samhället så länge coronan finns kvar i landet. I lagförslaget som omfattar hela 83 sidor inskränks till och med den nära umgängesrätten. Det medför att det finns flera debattörer som etiketterar detta som ett fascistiskt förfarande. Och allt detta utgående enligt punkt 2 i lagförslaget från den av Corman/Dorsten gravt felaktiga publikationen.

Regeringens senaste utspel är en kränkning av svenskars rättigheter
Nu har med andra ord flera av de verkligt långtgående farhågorna som fanns i min vitbok besannats. Att det hela rör sig om planerad epidemi – en plandemi, men där själva viruset bara var en förevändning för en enorm övervältring av ekonomin från vanliga människor till läkemedelsindustrin och den medicinska forskningens aktörer. De stora internationella bankerna har också satt nationerna i en mycket långvarig skuldfälla. Nu kommer också den omänskliga nedstängningen av många grundlagsstadgade rättigheter. Ett steg på att avrusta det sista av demokratin. Precis som det beskrevs i artikeln Lock step. ( REF 9 ) Man kan undra om de sakkunniga på Socialdepartementet helt är i händerna på såväl läkemedelsindustrins aktörer inom departementets väggar samt de överordnade direktiv som förmedlas från WHO , vars sammansättning i sin tur borde granskar för jäv eller korruption. I så fall borde de ansvariga omedelbart avsättas och dömas till ansvar. Deras agerande i december där de avlövar hela svenska folket på deras grundlagsskyddade rättigheter i en speciell coronalagstiftning förskräcker samtidigt som de ytterligare pressar tillbaka den småskaliga näringen mot konkurser.

REF 1: https://www.regeringen.se/4ae708/contentassets/4c4db1fa37734610bb0644593ecf7de2/covid_19_lag.pdf
REF 2: https://almanova.eu/vitbok-om-corona-i-sverige/
REF 3: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
REF 4: https://news.sky.com/story/coronavirus-tanzania-testing-kits-questioned-after-goat-and-papaya-test-positive-11982864
REF 5: https://cormandrostenreview.com/report/
REF 6 : https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/blufflakare-och-halsogurus-tjanar-pengar-pa-corona/
REF 7: https://lifepetitions.com/petition/halt-covid-vaccine-testing-in-europe
REF 8 : https://almanova.eu/ny-manifestation-i-stockholm/
REF 9 : https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf sid 18-21
REF 10: World Freedom Alliance 2020, Announcement Video

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här