Hur skapas en masspsykos? Vilka är i riskzonen för att drabbas av den? Hur kan man skydda sig från att dras med i massrörelser och förvandlas till en del av arg mobb utan några som helst spärrar? Dessa frågor känns högaktuella i dessa tider, dels i samband med hågkomsten av andra världskrigets fasor, dels genom den ideologiska splittring som präglar dagens allt hätskare debattklimat i många länder.

Här följer ett par intressanta videor om ämnet, med sammanfattningar av innehållet på svenska under varje.

Masspsykos

Den första videon är en enklare tecknad video som på ett pedagogiskt sätt förklarar hur psykos och masspsykos uppstår.

MASS PSYCHOSIS - How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL

Sammanfattning:

Den vanligaste psykologiska orsaken till psykos är en flod av negativa känslor, såsom rädsla eller ångest, som får en person att känna panik. Den naturliga instinkten är att söka snarast möjliga befrielse från detta tillstånd. Detta kan åstadkommas antingen genom att möta utmaningen eller genom att gå in i en form av psykos, där fakta och fiktion blandas till en mix som minskar känslan av panik.

Enligt Silvano Arieti, en italiensk–amerikansk ledande expert på schizofreni, utspelar sig processen i typiska faser:

  1. Panik, när man inte hittar någon förklaring till sina känslor och upplevelser.
  2. Psykotisk insikt, när man hittar vad som förefaller vara en förklaring, men som i värsta fall är ren inbillning.

Masspsykos kan skapas när en befolkning bestående av mottagliga individer drivs till panik genom hot som kan vara verkliga, inbillade eller fabricerade.

Totalitarism = det moderna fenomenet med en totalt centralstyrd statsmakt, där individens mänskliga rättigheter utplånas så att det bara finns staten och den objektifierade massan, offren (enligt definition av Arthur Versluis).

I den totalitära staten genomgår dessa grupper en psyko-patologisk förvandling. Individerna i den styrande klassen kommer att betrakta sig själva närmast som gudar och därför i sin fulla rätt att styra. Massan å andra sidan regredierar till ett närmast barnliknande stadium med inlärd hjälplöshet och beroende av sina herrar.

Filosofen Hannah Arendt kallar totalitarismen för en genomgripande transformation av själva den mänskliga naturen. Processen liknar den vid schizofreni, fast på befolkningsnivå, och leder ofrånkomligen att hela samhället stagnerar, regredierar och slutligen kollapsar, under stort lidande för befolkningen. Utlovade utopier kommer aldrig att infrias.

Den holländsk-amerikanske läkaren Joost Merloo menar att allt man behöver göra är att omorganisera och manipulera människors kollektiva känslor på ett specifikt sätt. Han kallar det menticide, the killing of the mind, alltså att mörda folkets tankeförmåga. Den som aspirerar på totalitär makt börjar med att sprida budskap om olika hot (verkliga, inbillade eller fabricerade) för att skapa rädsla, ångest och panik, vilket gör folk extra mottagliga för icke-rationella tankar.

Den mest effektiva tekniken man funnit, enligt Verloo, är att använda “vågor av terror” där perioder av skräck ersätts med perioder av lugn, som följs av en ny period med ännu värre hot och sedan upprepa detta mönster om och om igen tills befolkningen är knäckt. Den psykologiska effekten av varje ny våg blir allt starkare eftersom känslominnet av den nyss genomgångna krisen fortfarande lever kvar och motståndskraften redan är sänkt. För varje våg sänks moralen och förmågan att skilja propaganda och falska nyheter från verklighet och sanning. Genom konstant propaganda och desinformation angående hotets ursprung och natur bryts massans tankeförmåga ned.

Myndighetspersoner och media kan sprida motsägelsefull eller ologisk information och t o m uppenbara lögner, för ju mer man uppsåtligt förvirrar, desto snabbare förstör man förmågan hos folket att tänka klart och hantera krisen på ett moget och konstruktivt sätt. Verloo förklarar: “Logik kan bemötas med logik, men det som är ologiskt kan inte bemötas med logik.” En stor lögn kan vara lättare att ta till sig känslomässigt än logik och sunt förnuft. Och medan man letar efter ett vettigt motargument mot den första lögnen bombarderas man med nya.

Massmedia och sociala medier med deras algoritmer ger den totalitära staten helt nya möjligheter att nå ut med sin propaganda till massorna. Dessa nya teknologier är dessutom starkt beroendeframkallande, fångar in uppmärksamheten och ger konstant sensorisk överbelastning, på bekostnad av vila, meditation, reflektion, konversation och kontakt med naturen och andra människor. Istället serveras färdiga svar på allting.

Psykosen förstärks ännu lättare om individen isoleras. Dels förloras feedbacken från människor som har kvar sitt förnuft intakt. Dels är både djur och människor i isolering, utan andra störande intryck, ännu mer mottagliga för det protokoll för betingning och beteendemodifikation (genom tålmodigt upprepade av specifika stimuli) som utarbetades av beteendeforskaren Ivan Pavlov.

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.org, Mass-formation – har du blivit drabbad än?

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här