I boken Your family tree connection av Chris M. Reading och Ross S. Meillon redogör författarna för en genial metod för att komma åt och förebygga sjukdomar, inte minst psykiska sådana.

Chris Reading är en australiensisk läkare som i mer än 20 år bett sina patienter att rita upp sitt familjeträd och i detta redogöra för familjemedlemmarnas sjukdomar och dödsorsaken så noggrant som möjligt. Familjemedlemmar har ju flera arvsanlag gemensamma, det är troligt att dessa också kan ha likartade biokemiska och patologiska problem. Med de ledtrådar som familjeträdet förhoppningsvis kan ge, är det i en hel del fall möjligt att spåra orsaken till en viss sjukdom samt också förutsäga vilka sjukdomar en viss person är disponibel för.

Manodepressiv i 35 år
Den förste patient Reading bad göra upp sitt familjeträd var en medelålders kvinna som lidit av manodepressivitet i mer än 35 år. Hon hade fått insulinkomaterapi, elchocker och psykofarmaka mot sina depressioner utan att detta hjälpt henne nämnvärt. I fem generationer hade manodepressivitet funnits i hennes familj. Varje person i de fem generationerna som lidit av depressioner hade också haft peniciös anemi (brist på vitamin B 12) eller latent penociös anemi. De var också färgblinda och hade X-negativt blod (om de var män) eller var bärare av dessa egenskaper om de var kvinnor. Allt detta tyder på att sjukdomen förs vidare genom X-kromosomen. Eftersom B 12-brist, enligt Reading, går hand i hand med depressioner fick kvinnan vitamin B 12-injektioner. Tester visade att hon var överkänslig mot spannmål, vilket gjorde att hon inte kunde absorbera tillräckligt med B 12. Genom spannmålsfri diet och stora doser B 12 var hon ute från sjukhuset efter en vecka. Hon har sedan dess mått bra i mer än fyra år. Hennes familjeträd pekade på en korrekt behandling.

Gemensam orsak
I boken redogörs för flera fall av psykisk sjukdom där patienterna i sina familjeträd har magcancer, artritis, peniciös anemi, vitaminbrist och SLE. Enligt doktor Reading, som behandlat cirka 1.500 personer med psykisk sjukdom, finns det alltfler bevis för att dessa sjukdomar mycket ofta har en gemensam orsak; födoämnesöverkänslighet mot spannmål.
Chris Reading anser att tester för födoämnesöverkänslighet borde vara obligatoriskt för alla som har cancer. Om cancer finns frekvent i familjen kan det i familjeträdet finnas födoämnesöverkänslighet, speciellt mot spannmål och mjölk, peniciös anemi, celaki, SLE eller andra bindvävssjukdomar, sköldkörtelproblem, artritis, för tidigt grått hår eller återkommande virusinfektioner. Om så är fallet är det rekommendabelt att testa om det föreligger födoämnesöverkänslighet och autoimmuna sjukdomar. Födoämnesöverkänslighet minskar kroppens förmåga att absorbera vitaminer och mineraler från maten. Detta leder till allvarlig vitamin- och mineralbrist vilket i sin tur gör att immunförsvar och nervsystem inte fungerar optimalt. Det är inte vad vi äter som räknas utan vad som absorberas. Ett drastiskt exempel på kroppens inneboende förmåga att bota sig själv ges av följande exempel. En kvinna hade förlorat sitt högra bröst på grund av cancer och i det vänstra hade hon en massiv tumör stor som en apelsin. Strålterapi, kirurgi och medicinering hade misslyckats i försöken att stoppa cancern. Det visade sig att hon var överkänslig mot 12 födoämnen, bland annat spannmål, legymer och jäst. Detta resulterade i att hennes kropp inte absorberade tillräckliga mängder av vitaminer och mineraler. Dr Reading gav henne stora doser av relevanta mineraler och vitaminer och uteslöt den föda kvinnan var överkänslig mot och cancern försvann fullständigt.

”Obotliga” sjukdomar
I bokens avslutande kapitel avhandlar Reading s.k. obotliga sjukdomar som Down’s syndrom, ALS, MS samt Duchennes muskeldystrofi. I de fall som beskrives, visar det sig att födoämnesöverkänslighet och därmed minskat upptag av väsentliga näringsämnen är primärorsaken till dessa sjukdomar. Fortsatt försämring kan därmed förhindras genom lämpliga åtgärder. Speciellt intressant är de fall av Duchennes muskeldystrofi som återges. Två syskon, båda pojkar, sex respektive fyra år, hade fått denna diagnos som ställts med hjälp av muskelbiopsier och genom att mäta enzymet kireatinfosfokinas (CPK). Pojkarnas värde var 11.000 respektive 8.000. Normalt värde är under 85. Personer med Duchennes muskeldystrofi blir vanligtvis inte äldre än 20 år och två av pojkarnas farbröder hade tidigare avlidit av sjukdomen. Fastän pojkarna tog mineral- och vitaminsupplement, hade de extremt låga vitaminvärden, speciellt vitamin E. Det visade sig att de båda bröderna var överkänsliga mot spannmål, mjölk, ägg, biff och jäst. Dessa födoämnen uteslöts och pojkarna fick relevanta vitaminer och mineraler. Efter åtta månader hade deras muskeldystrofipatologi märkbart förbättrats. CPK-värdet hade minskat avsevärt och pojkarnas hälsotillstånd hade markant förbättrats. Fyra år senare fanns det inga tecken på ytterligare muskeldegeneration och pojkarna tycktes utvecklas normalt.

En tillfällighet?
Var det här en tillfällighet, en s.k. spontan remission eller var diagnosen fel som vissa läkare hävdat? Eller säger ovanstående något om den verkliga orsaken till Duchennes muskeldystrofi?

Kontrollera överkänslighet
I boken Your family tree connection belyser doktor Chris Reading de genetiska faktorernas betydelse, speciellt då avseende födoämnesöverkänslighet, för de sjukdomar vi är disponerade för. Efter att ha läst boken är det väl knappast möjligt att komma till någon annan slutsats än att de som har psykiska, neurologiska och immunologiska sjukdomar samt cancer borde ta reda på om de är överkänsliga mot vissa födoämne. Detta kan göras med hjälp av ett blodprov där man mäter halten av immunoglobulin G (IgG)-antikroppar riktade mot olika födoämnen. Enligt läkaren WH Philpott, författare till boken Brain allergies, kan ett blodsockervärde högre än 8.9 mmol/l en timme efter födointag bero på överkänslighet mot någonting i födan. Innan födan intages ska glukosvärdet vara mindre än 6.7 mmol/l. Blodsockernivån kan mätas med en glukometer som vanligtvis används av diabetiker.

Av: Bengt Larsson, Släktträdet som viktigt diagnosinstrument

Artikeln publicerad redan år 1997

Referenser:
The family tree connection av Chris M. Reading och Ross S. Meillon Keats Publ. Inc, 27 Pine Street, New Canaan, Connecticut 06840, USA
Brain allergies av W.H. Philpott och D.K. Kalita. Keats Publ. Ine.