Ända sedan de fasansfulla medicinska experiment som utfördes av nazistläkarna i Tyskland på 40-talet och de efterföljande Nürnbergrättegångarna, har konventioner och lagar instiftats i de flesta länder vilka ska säkerställa att medicinska behandlingar alltid ska vara frivilliga och endast ges efter ett informerat samtycke.

Men det som för bara några år sedan förmodligen hade framstått som en konspirationsteori, har blivit en i allra högsta grad aktuell fråga. I flera europeiska länder, bland annat Österrike, Tyskland och Grekland, planeras nu obligatorisk vaccinering mot covid-19. Och Europakommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen sa i ett tal den 1 december att ”obligatorisk vaccination mot covid-19 inom EU är något som behöver diskuteras”.

Är det ens möjligt utifrån rådande lagar och konventioner, att genomföra något sådant? Vad finns det för lagar, konventioner och etiska riktlinjer som skulle kunna spela in?

Patientlagen (2014:821)
I Patientlagen står att läsa att ”patientens självbestämmande och integritet ska respekteras”. Det står även att ”vård inte får ges utan patientens samtycke”, men förutsättningen är att ”inte annat följer av denna eller någon annan lag”. Fråga är vilken annan lag som skulle kunna upphäva Patientlagens krav på samtycke. Skulle en ”pandemilag” till exempel kunna göra det?

4 kap. Samtycke
1 § Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras.
2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information enligt 3 kap. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den aktuella åtgärden. Patienten får när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Om en patient avstår från viss vård eller behandling, ska han eller hon få information om vilka konsekvenser detta kan medföra.

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna trädde i kraft med Lissabonfördraget den 1 december 2009. Den är juridiskt bindande i varje EU-land. I Artikel 3 i stadgan står bland annat att läsa att ”Var och en har rätt till fysisk och mental integritet”, att man inom medicin i synnerhet ska respektera ”den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag”. Det står även att det ska vara förbjudet att låta människokroppen ”utgöra en källa till ekonomisk vinning”.

Läs mer på checkfact.org

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här